Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave


Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de stichting
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 - De prijs
Artikel 10 - Conformiteit en garantie
Artikel 11 - Levering en uitvoering
Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 - Betaling
Artikel 14 - Klachtenregeling
Artikel 15 - Geschillen
Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 - Definities


In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de donateur gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; Lees alles over bedenktijd

 

  1. Donateur: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de stichting;

 

  1. Dag: kalenderdag;

 

  1. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

 

  1. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de donateur of stichting in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 

  1. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de donateur om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

 

  1. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de stichting ter beschikking stelt die een donateur kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.

 

  1. Stichting: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan donateuren aanbiedt;

 

  1. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de stichting georganiseerd systeem voor verdonatie op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

 

  1. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat donateur en stichting gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 

  1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de stichting.


Artikel 2 - Identiteit van de Stichting


Stichting Geef Om Elkaar
Strausslaan 130

5011 KJ Tilburg
Nederland

T (064) 134-2330
E stichtinggeefomelkaarnl@gmail.com
KVK 80759769
BTW nummer NL55ABNA0101270674

Artikel 3 - Toepasselijkheid


  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de stichting en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en donatieen tussen stichting en donateur.

 

  1. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de donateur beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de stichting in te zien en zij op verzoek van de donateur zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

 

  1. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de donateur ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de donateur op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de donateur langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 

  1. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de donateur zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

  1. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

 

  1. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‚Äėnaar de geest‚Äô van deze algemene voorwaarden.

 

  1. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van √©√©n of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‚Äėnaar de geest‚Äô van deze algemene voorwaarden.


Artikel 4 - Het aanbod


  1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

  1. Het aanbod is vrijblijvend. De stichting is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

 

  1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de donateur mogelijk te maken. Als de stichting gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de stichting niet.

 

  1. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

  1. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Stichting kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

 

  1. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de donateur duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
    • de prijs;

 

    • de eventuele kosten van verzending;

 

    • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

 

    • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

 

    • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

 

    • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de stichting de prijs garandeert;

 

    • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

 

    • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke deze voor de donateur te raadplegen is;

 

    • de manier waarop de donateur, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

 

    • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

 

    • de gedragscodes waaraan de stichting zich heeft onderworpen en de wijze waarop de donateur deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

 

    • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

 


Artikel 5 - De overeenkomst


  1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de donateur van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 

  1. Indien de donateur het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de stichting onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de overeenkomst van deze aanvaarding niet door de stichting is bevestigd, kan de donateur de overeenkomst ontbinden.

 

  1. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de stichting passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de donateur elektronisch kan betalen, zal de stichting daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 

  1. De stichting kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de donateur aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de stichting op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een donatie te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

  1. De stichting zal bij het product of dienst aan de donateur de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de donateur op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
    • het bezoekadres van de vestiging van de stichting waar de donateur met klachten terecht kan;

 

    • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de donateur van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

 

    • de informatie over garanties en bestaande service na donatie;

 

    • de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de stichting deze gegevens al aan de donateur heeft verstrekt v√≥√≥r de uitvoering van de overeenkomst;

 

    • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan √©√©n jaar of van onbepaalde duur is.

 

 

  1. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

  1. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

 

Artikel 6 - Kosten in geval van herroeping


  1. Indien de donateur gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

 

  1. Indien de donateur een bedrag betaald heeft, zal de stichting dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via de zelfde betaalmethode die door de donateur is gebruikt tenzij de donateur nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

 

  1. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de donateur zelf is de donateur aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

 

  1. De donateur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de stichting niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de donatieovereenkomst.


Artikel 7 - Uitsluiting herroepingsrecht


  1. De stichting kan het herroepingsrecht van de donateur uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de stichting dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

 

  1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
    • die door de stichting tot stand zijn aangebracht overeenkomstig specificaties van de donateur;

 

    • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

 

    • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

 

    • die snel kunnen bederven of verouderen;

 

    • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financi√ęle markt waarop de stichting geen invloed heeft;

 

    • voor losse kranten en tijdschriften;

 

    • voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de donateur de verzegeling heeft verbroken;

 

    • voor hygi√ęnische producten waarvan de donateur de verzegeling heeft verbroken.

 

 

  1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
    • betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

 

    • waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de donateur is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

 

    • betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 8 - Conformiteit en garantie


  1. De stichting staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de stichting er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

 

  1. Een door de stichting, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de donateur op grond van de overeenkomst tegenover de stichting kan doen gelden.

 

  1. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 maanden na ontdekking van het gebrek aan de stichting schriftelijk te worden gemeld.

 

  1. De garantietermijn van de stichting komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De stichting is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de donateur, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

 

  1. De garantie geldt niet indien:
    • de donateur de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

 

    • de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de stichting en/of op de verpakking behandeld zijn;

 

    • de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 


Artikel 9 - Levering en uitvoering


  1. De stichting zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van donatieen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

 

  1. Als plaats van levering geldt het adres dat de donateur aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

 

  1. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde donatieen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij donateur akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een donatie niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de donateur hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de donatie geplaatst heeft bericht. De donateur heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De donateur heeft geen recht op een schadevergoeding.

 

  1. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de donateur geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de donateur geen recht op schadevergoeding.

 

  1. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de stichting het bedrag dat de donateur betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

 

  1. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de stichting zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de stichting.

 

  1. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de stichting tot het moment van bezorging aan de donateur of een vooraf aangewezen en aan de stichting bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


Artikel 10 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging


Opzegging

  1. De donateur kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

 

  1. De donateur kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

 

  1. De donateur kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
    • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

 

    • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

 

    • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de stichting voor zichzelf heeft bedongen.

 Verlenging

  1. Een overeenkomst die voor bepaalde  tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

 

  1. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde  tijd  is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de donateur deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

 

  1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de donateur te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

 

  1. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement)  wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.Duur

  1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de donateur na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.


Artikel 11 - Betaling


  1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de donateur verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de donateur de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

 

  1. De donateur heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de stichting te melden.

 

  1. In geval van wanbetaling van de donateur heeft de stichting behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de donateur kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.


Artikel 12 - Klachtenregeling


  1. De stichting beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

 

  1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de stichting, nadat de donateur de gebreken heeft geconstateerd.

 

  1. Bij de stichting ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de stichting binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de donateur een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

  1. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

  1. Bij klachten dient een donateur zich allereerst te wenden tot de stichting. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de donateur zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de donateur de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel stichting als donateur stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de donateur betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

 

  1. Een klacht schort de verplichtingen van de stichting niet op, tenzij de stichting schriftelijk anders aangeeft.

 

  1. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de stichting, zal de stichting naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.


Artikel 13 - Geschillen


  1. Op overeenkomsten tussen de stichting en de donateur waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de donateur woonachtig is in het buitenland.


Artikel 14 - Aanvullende of afwijkende bepalingen


Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de donateur zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de donateur op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.